საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოსა და იაპონიას შორის ძალაში მყოფი ხელშეკრულებები:

1) საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის ნოტების გაცვლით დადებულიშეთანხმება საკვების წარმოების ზრდის თაობაზე იაპონური გრანტის შესახებ (500'000'000 იენი)ძალაში შესვლის თარიღი: 1997 წლის 8 აპრილი.

2) საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის ნოტების გაცვლით დადებულიშეთანხმება ეკონომიკური სტრუქტურული გამართვის თაობაზე იაპონური გრანტის შესახებნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება (500'000'000 იენი). ძალაში შესვლის თარიღი: 1997 წლის 8 აპრილი.

3) შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის დადებული ნოტებისგაცვლის გზით ეკონომიკის სტაბილიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით(5'332'000'000 იენი). ძალაში შესვლის თარიღი: 1997 წლის 13 ნოემბერი.

4) საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის საკვები პროდუქციის წარმოებისზრდის ხელშეწყობის მიზნით (&bdquo საგრანტო დახმარება უბრალო ხალხის პროექტის" ფარგლებში)380'000'000 იაპონური იენის საგრანტო დახმარების თაობაზე ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება.ძალაში შესვლის თარიღი: 1998 წლის 6 მარტი.

5) საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის იაპონიის მიმართ საქართველოსვალის რესტრუქტურიზაციის თაობაზე ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება. ძალაში შესვლის თარიღი: 2005 წლის 11 მარტი.

6) საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის კვების პროდუქტების წარმოებისზრდის ხელშეწყობის მიზნით საგრანტო (200'000'000 იაპონური იენი) შეთანხმება ნოტებისგაცვლის გზით. ძალაში შესვლის თარიღი: 2005 წლის 11 მარტი.

7) საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის, ეკონომიკური სტრუქტურულიგამართვის მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით საგრანტო შეთანხმება. (300'000'000 იაპონური იენი). ძალაში შესვლის თარიღი: 2005 წლის 11 მარტი.

8) საქართველოს მთავრობის მიერ დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის სფეროში პირველადისამედიცინო დახმარების მოწყობილობის გაუმჯობესების პროექტის დაფინანსების მიზნითსაქართველოს სახელით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრსა და იაპონიის მთავრობისსახელით, იაპონიის ელჩს შორის ნოტების გაცვლის გზით დადებული შეთანხმება (247'000'000იაპონური იენი) ძალაში შესვლის თარიღი: 2004 წლის 2 თებერვალი

9) იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის იაპონიის მთავრობის მიერსაქართველოს მთავრობისათვის 800,000,000 იაპონური იენის ოდენობის იაპონური არასაპროექტო(Non-project) გრანტის გამოყოფასთან დაკავშირებით ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება. ძალაში შესვლის თარიღი: 2006 წლის 16 მარტი.

10) შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის ტექნიკურითანამშრომლობის შესახებ ძალაში შესვლის თარიღი: 2007 წლის 6 ივლისი.

11) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იაპონური ენის შესასწავლი აღჭურვილობისგაუმჯობესებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორისსაგრანტო (18'700'000 იაპონური იენი) ხელშეკრულება ნოტების გაცვლის გზით &bdquo იაპონია-საქართველოს კულტურული თანამშრომლობის პროექტი" ძალაში შესვლის თარიღი: 2008 წლის 24 დეკემბერი.

12) იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის იაპონიის მთავრობის მიერსაქართველოს მთავრობისათვის 1'200'000'000 იაპონური იენის ოდენობის იაპონურიარასაპროექტო (Non-project) გრანტის გამოყოფასთან დაკავშირებით ნოტების გაცვლის გზითშეთანხმება. (რომელიც მიმართული უნდა იყოს სოფლის მეურნეობის დარგში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად). ძალაში შესვლის თარიღი:2008 წლის 25 დეკემბერი.

13) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტისდაფინანსებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორისშეთანხმებ ძალაში შესვლის თარიღი: 2010 წლის 5 იანვარი.

14) იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის იაპონური საგრანტო დახმარებისმიზნით პროექტის, "მზის ელექტროენერგიის გამომუშავების სისტემის სუფთა ენერგიისშემოთავაზების თაობაზე" ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება ძალაში შესვლის თარიღი: 2010 წლის 13 ივლისი.

ბმული:

იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდი: www.mofa.go.jp

მილიონი აშშ დოლარი

წელი

2007

2008

2009

2010

2011

ექსპორტი

0.4

0.3

4.6

8.1

2.9

იმპორტი

55.7

119.8

60.1

80.9

174.1

სავაჭრო ბრუნვა

56.1

120.0

64.6

89.0

177.0

ბალანსი

-55.3

-119.5

-55.5

-72.8

-171.2